Specjalista ds. wsparcia kontroli

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
* ✓ OK
Obecne zatrudnienie
*
*
Plik CV
Proszę załączyć plik CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Oczekiwania finansowe
*
Dostępność
*
Opcjonalnie inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

 

Zgodnie z art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, uprzejmie informujemy:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
  z siedzibą w Warszawie, 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną - adres e-mail: iod@pana.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 221 Kodeksu pracy [Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, poz. 1043, poz. 1495)], oraz wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych, a także na podstawie zgody w przypadku udostępnienia przez Panią/Pana danych, o których mowa w art. 221a §1 i 3 oraz art. 221b §1 Kodeksu pracy.
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji procesu zatrudnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na dalsze przetwarzanie w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora – przez okres wskazany przez Panią/Pana w formularzu zgody.
 6. Dane Pani/Pana mogą być udostępnione tylko uprawionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych w przypadkach określonych w odpowiednich przepisach prawa lub na podstawie umowy.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści Pani/Pana danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania Pani/Pana danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia Pani/Pana danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po ustaniu celu przetwarzania;
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, na podstawie art. 18 RODO.
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.